Integritetspolicy

Integritetsskyddspolicy – Le Bureau Suède AB

Personuppgifter

Le Bureau Suède AB värnar om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som byrån behandlar i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. I denna Integritetsskyddspolicy finns information om hur och varför vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter som lämnas till eller inhämtas av oss när olika personer, t.ex. kunder, leverantörer, samarbetspartners och konsulter har kontakt med oss eller förekommer i de uppdrag vi hanterar eller anställda när de arbetar för oss. I policyn finns också information om de rättigheter som registrerade personer har i relation till oss som personuppgiftsansvarig samt våra kontaktuppgifter, se längst ned i policyn.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vår kommunikation sker till större delen via möten, telefon eller e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling eftersom det då normalt lämnas personuppgifter som går att hänföra till personer. Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Normalt samlar vi in dem direkt från berörda personer men vi får i våra uppdrag även information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dem. Ibland kompletterar vi personuppgifterna med information från andra register och källor. Insamling och personuppgiftsbehandling sker även i våra kontakter med t.ex. leverantörer, andra externa parter och anställda. De personuppgifter vi behandlar kan röra t.ex. kontaktuppgifter, identifieringsinformation såsom personnummer, bilder, ljudinspelningar, enhets- och geografisk information samt faktureringsinformation. I vissa uppdrag kan personuppgifterna avse även annan information, som är relevant för ändamålet med insamlingen.

Ändamål med vår personuppgiftsbehandling

Vår personuppgiftsbehandling i samband med uppdrag sker för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra kunders intressen samt för att sköta administrationen i samband med våra åtaganden. Behandlingen sker vidare för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, enligt t.ex. bokförings- och skattelagstiftning. Personuppgiftsbehandling sker också för hantering och administration av våra relationer med anställda, leverantörer och andra externa parter och som underlag för vår marknadsanalys, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

Vid behandling av personuppgifter stödjer vi oss på någon av följande rättsliga grunder.
 • Avtal: för att uppfylla, administrera och hantera våra anställningsavtal, kundavtal, leverantörsavtal och andra avtal.
 • Intresseavvägning: när vi bedömer att vårt eller en tredje parts berättigade intresse av personuppgiftsbehandlingen, utan den registrerades samtycke, är nödvändig och väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv.
 • Rättslig förpliktelse: t.ex. för att uppfylla skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftning eller för arkivändamål.
 • Samtycke: vid behandling t.ex. för deltagande i aktiviteter för att uppfylla våra kundavtal.
 

Hur vi delar personuppgifter

Vi har vidtagit ändamålsenliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot obehörig åtkomst och förlust. Överföring till länder utanför EU/EES kan ske för de ändamål som anges ovan i p. 6-7. Sådan överföring sker endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför byrån såvida:
 • vi inte kommit överens om det med den vars personuppgifter vi behandlar,
 • det inte är nödvändigt för att vi skall kunna tillvarata våra kunders rättigheter och intressen i ett visst uppdrag,
 • det inte är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol,
 • vi inte anlitar en utomstående leverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning, vilka dock endast får behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte får inte använda personuppgifter för egna ändamål, eller
 • det annars inte är tillåtet enligt lag.
 

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller för att uppfylla våra åtaganden om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Registrerade personers rättigheter

Byrån ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Om det inte hindras av vår arkiveringsskyldighet har registrerade personer rätt att:
 • få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem,
 • få ut personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig,
 • begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas,
 • begära att vi raderar deras personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas,
 • invända mot viss behandling av personuppgifter, och
 • begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.
Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på info@lebureau.se, per telefon eller brev till nummer och adress längst ned i policyn. Registrerade personer har också rätt att lämna in invändningar eller klagomål om hur vi behandlar deras personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigeten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.