#sistabriefen

Le Bureau är och vill fortsätta vara ett värderingsstyrt företag. För oss betyder det att vi vill ha arbetskamrater som beter sig schysst och respektfullt mot varandra. Att vi tar oss an uppdrag som vi tror kan eller vill bidra till något positivt i samhället. Att vi samarbetar med andra företag och personer som också har sunda värderingar. Vi tror att det både handlar om att förebygga och att ha en handlingsplan. I diskrimineringslagen avses med trakasserier ”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. Ett sådant uppträdande accepteras inte på Le Bureau.

 

Vi kommer att:

– representera jämställdhet och mångfald så att ingen av våra anställda, frilansare och arbetssökande får mindre förmånlig behandling på grund av sitt ursprung, kön, civilstånd, ålder, funktionshinder, religiös tro, politisk åsikt, sexuell läggning eller någonting annat.
Vi på Le Bureau har nolltolerans mot diskriminering, sexualisering, våld, mobbning och trakasserier.

– se till att om någon anställd behöver stöd när det gäller trakasserier av något slag, eller om anställd vill göra en anmälan, tydligt veta att hen ska känna sig trygg att göra detta till vår HR-chef eller vd på Le Bureau.

– backa upp våra anställda oavsett om det handlar om relationen mellan chef och anställd, mellan kund (och/eller andra samarbetspartners) och anställd eller mellan kollegor. I första hand kommer den som trakasserar uppmanas att sluta med sitt beteende, om så inte sker blir personen varnad och som slutlig åtgärd kommer personen avskedas.

– när det gäller kunder alltid (både i presentation av byrån och i det löpande arbetet) vara tydliga med vilka värderingar och vilket beteende som är styrande på Le Bureau, samt på vilket sätt vi slår vakt om det.
– alltid försöka eftersträva att vår personal har så jämn fördelning som möjligt mellan kvinnor och män, på samtliga nivåer och i samtliga yrkesroller.

– göra en anonym undersökning internt efter jul för att testa om vår arbetsplats verkligen anses jämnställd av alla medarbetare.

– boka föreläsare som föreläser om jämställdhet och sexism för att få ännu större kunskap och förståelse i området, dels på en arbetsplats men även för den kommunikation vi skapar.

– sätta datum för intern uppföljning.

– utveckla frågor om jämställdhet och trakasserier på arbetsplatsen i vår årliga medarbetarundersökning.

– fortsätta det här viktiga arbetet och göra det med stort mod tills det inte längre förhoppningsvis behövs. Vi på Le Bureau står bakom det här initiativet med hela vårt hjärta.

Tack <3 / Le Bureau